icon 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล๕๕ - ก โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ผู้บริหารสถานศึกษา

 10281

     นายประทม  พุทสอน

     ผู้อำนวยการโรงเรียน

กฟฝ. ติดตามโครงการชีววิถี

คณะกรรมการ EGAT-CRT จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาดูงาน"โครงการชีววิถี"

และพื้นที่ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ

ชมภาพคลิก