icon 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล๕๕ - ก โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ผู้บริหารสถานศึกษา

 10281

     นายประทม  พุทสอน

     ผู้อำนวยการโรงเรียน

โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ais icon logopat Eng โปรง logo New TEI 250x70

  โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เน้นการทำปุ๋ยหมักและEMnew icon

        เพื่อเป็นการจัดการขยะ และอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบกฟผ

แหล่งเรียนรู้เพื่อโลกยั่งยืน ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างนิสัยที่ดีแก่ผู้เรียน ทำให้การจัดการศึกษาไปสู่ความสำเร็ตามเป้าหมายของหลักสูตร รู้จักการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสามารถเผยแพร่สู่ครอบครัว ชุุมชนและสังคมต่อไปอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

        1. เพื่อจัดแหล่งเรีียนรู้พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม  เปนแหล่งเรียนรู้ของชุมชม 

        2. เพื่่อส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่มของผู้เรียนสู่การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ

        3. เพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเป็นปกตินิสัย สามารถขยายผลสู่ชุมชนและสังคมได้ จากรุ่นสู่รุ่นตลอดไป

        4. ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติตนได้ถู้ต้องเหมาะสม ต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากในโรงเรียนสู่ครัวเรือน ชุมชน และ สังคม

 

ละครโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

โฆษณาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

logopat Eng โปรงสนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย