ประวัติและสภาพทั่วไป

ais icon

 

สภาพทั่วไป

     โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

เริ่มก่อตั้งวันที่ 5 เมษายน 2522 โรงเรียนอยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทตามเส้นทางหลวงศรีราชา - หนองค้อ เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร
โรงเรียนตั้งอยู่บนเนินห่างจากเส้นทางดังกล่าว 700 เมตร มีพื้นที่ 84 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา
ในช่วงแรกของการก่อตั้งเปิดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3
ซึ่งต่อมาในปีการศึกษา 2541 ได้เริ่มเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีตราประจำโรงเรียนเป็นรูปดอกบัวหลวง 9 กลีบ ซึ่งอาจารย์สมปรารถนา เนตราคม อดีตผู้บริหารโรงเรียนและอาจารย์สุเทพ เมืองคล้าย ได้ร่วมกันให้ความหมายไว้ว่า
"ดอกบัว" คือ สัญลักษณ์ของสติปัญญา ความชาญฉลาด
"กลีบเก้ากลีบ" คือ สัญลักษณ์ของความเก้าหน้าทางวิชาการ

ประวัติโรงเรียน
     ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนอาศัยเรียนที่อาคารของวัดรังษีสุทธาวาสและที่ทำการกำนันตำบลสุรศักดิ์ มีนักเรียน 1 ห้องเรียน
จำนวน 36 คน มีครู 5 คน ภารโรง 1 คน ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ส้วม 1 หลัง
รวมค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินรวม 162,700 บาท
     ปีการศึกษา 2523 โรงเรียนได้เริ่มก่อสร้างอาคารกังเฮ่อึ๊งตระกูลมูลนิธิอนุสรณ์ ณ ที่ดินของโรงเรียนในปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 321 หมู่ 5 ตำบลสุรศักดิ์
อาคารนี้เป็นอาคารที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิกังเฮ่ซัวจึงอึ๊งตระกูล 262,541 บาท งบประมาณของส.ส.คณิณ บุญสุวรรณ 50,000 บาท
บริษัท ชมรม สมาคมต่างๆ และประชาชนทั่วไปซึ่งทางจิตภาวันวิทยาลัยเป็นผู้สร้างให้ อาคารนี้มีมูลค่าประมาณ 700,000 บาท
นอกจากอาคารนี้แล้ว ยังได้รับอาคารชั่วคราวจากงบประมาณกรมสามัญศึกษาอีก 9 ห้องเรียน เป็นเงิน 423,000 บาท บ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 150,000 บาท
ค่าติดตั้งไฟฟ้าภายในโรงเรียนอีก 49,910 บาท ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย รวมงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 677,910 บาท
ในปีนี้มีนักเรียนจำนวน 111 คน มีแผนการเรียน 2 แผน คือแผนภาษา - คณิต และแผนภาษา - เกษตรกรรม มีครู 7 คน ภารโรง 1 คน
     ปีการศึกษา 2524 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา สร้างอาคารเรียนแบบ 216ค. 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,850,000 บาท
รวมค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ งบกลางรวมทั้งสิ้น 1,950,680 บาท และได้รับการขยายไฟฟ้าพัฒนาเข้าถึงโรงเรียนโดยเงินบริจาคและงบประมาณของการไฟฟ้า
ทำให้มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2524 เป็นต้นมา ปีนี้มีนักเรียน 5 ห้องเรียน จำนวน 202 คน
มีแผนการเรียน 3 แผน คือ แผนภาษา - คณิต แผนภาษา - คหกรรม และแผนภาษา - เกษตร มีครู - อาจารย์ 13 คน ภารโรง 2 คน
     ปีการศึกษา 2525 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา คือ บ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 208,000 บาท บ้านพักภารโรง 1 หลัง เป็นเงิน 71,000 บาท
ได้มีผู้บริจาคต่อเติมปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวให้ใช้เป็นห้องเรียนที่ถาวรได้ 5 ห้อง คิดเป็นมูลค่า 110,000 บาท
และสร้างโต๊ะม้านั่งในโรงอาหารสำหรับนักเรียน 24 ชุด เป็นมูลค่า 44,000 บาท นอกจากนี้ มีผู้สร้างบ่อเก็บน้ำฝนให้อีก 4 แห่ง มูลค่า 12,000 บาท
และมีผู้บริจาคครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้โรงเรียนมีสภาพดีขึ้น ในปีนี้มีนักเรียน 7 ห้องเรียน จำนวน 289 คน
มีแผนการเรียน 3 แผน มีครู 17 คน ภารโรง 3 คน
     ปีการศึกษา 2526 ได้รับครุภัณฑ์ผ้าและการตัดเย็บ 1 ห้องเรียน เป็นเงิน 55,000 บาท อุปกรณ์การเกษตร 1ชุด เป็นเงิน 15,180 บาท
และครุภัณฑ์งานไม้ 1 ชุด เป็นเงิน 54,500 บาท รวมค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ทั้งสิ้น 388,250 บาท ปีนี้ได้ครูเพิ่มอีก 5 อัตรา ภารโรง 1 อัตรา
มีนักเรียน 9 ห้องเรียน จำนวน 361 คน มีครูอาจารย์ 22 คน นักการภารโรง 4 คน
     ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนเข้าโครงการมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2) รุ่น 3 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2527 และได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา
คือห้องส้วม 1 หลัง 90,000 บาทค่าวัสดุ 68,000 บาท ค่าใช้สอย 4,000 บาท ค่าสาธารณูปโภค 14,670 บาท รวมทั้งสิ้น 176,670 บาท
ในปีนี้ได้สร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมโดยได้รับจากการบริจาค วัสดุ งบประมาณค่าวัสดุฝึก และเงินบำรุงการศึกษาสมทบดังนี้
     - สร้างบ่อน้ำตื้น 1 บ่อ มูลค่า 6,000 บาท
     - สร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม มูลค่าประมาณ 70,000 บาท
     - สร้างที่อาบน้ำ รวม 1 แห่ง มูลค่า 7,000 บาท
ในปีการศึกษานี้อาจารย์ใหญ่ได้รับคัดเลือกให้ไปฝึกอบรมและดูงานโรงเรียนชุมชนที่ศูนย์ INNOTECH
ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2527
ในปีนี้มีนักเรียน 12 ห้องเรียน จำนวน 445 คน ตามแผนที่กรมสามัญศึกษาจัดให้ มีครู - อาจารย์ 24 คน ภารโรง 4 คน
     ปีการศึกษา 2528 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาในโครงการมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2) รุ่น 3
ซึ่งทำการก่อสร้างอาคารต่างๆและปรับปรุงบริเวณดังต่อไปนี้
     - สร้างอาคาร 208 B และต่อเติมอาคาร 216ล. ครึ่งหลังเป็นเงิน 4,647,300 บาท
     - โรงฝึกงาน 3 หน่วย (HIA) เป็นเงิน 1,403,100 บาท
     - ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน 818,000 บาท
ปีนี้โรงเรียนได้ปรับปรุงผังโรงเรียนใหม่ตามผังโรงเรียนโครงการมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2) รุ่น 3 มีครู 26 คน นักเรียน 438 คน นักการภารโรง 4 คน
     ในปีพ.ศ. 2543 อาจารย์ใหญ่เสวก พลสวัสดิ์มารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนท่านได้พัฒนาโรงเรียน
โดยจัดงานหารายได้จากชุมชน เช่น จัดโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อพัฒนาห้องสมุดเป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
ที่มีมาตรฐานจนได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2544 ปรับปรุงไฟฟ้าด้วยการหางบจากการจัดผ้าป่าหาเงินสมทบ
ได้เงินสมทบเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าจาก 50KV เป็น 160KV ก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 216 กับห้องสมุดของโรงเรียน
และปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน นได้รับคำชมจากชุมชนว่า โรงเรียนสวยงามร่มรื่นสะอาด คณะครูนักเรียน และชุมชนได้ใช้อาคารสถานที่อย่างมีความสุข
และอีกทั้งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่อง "สับปะรด" และทดลองใช้กับนักเรียนชั้น ม.1เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ
และนักเรียนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนยิ่งขึ้น การพัฒนาของโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
ยังคงพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้งด้วยการใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็งโดยการนำของคุณวัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ ประธานกรรมการฯ
     ในปี 2545 คุณไมตรี เต็มศิริพงษ์ได้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม และท่านให้เกียรติดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอีกด้วย

และในปัจจุบันโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการชุมชนดีเด่นหลายด้าน อาทิ เป็นศูนย์วิทยบริการให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษาหาความรู้
และใช้สถานที่ต่างๆ ของโรงเรียนทำกิจกรรม เช่น เล่นกีฬา อ่านหนังสือ ใช้หอประชุมจัดงานสังสรรค์ ใช้ห้องสมุด และห้องประชุมศรีสุรศักดิ์จัดประชุมต่างๆ
ซึ่งโรงเรียนของเรายินดีต้อนรับ และจัดเตรียมสถานที่ด้วยความเต็มใจ
     กว่าจะมาถึง ณ จุดนี้ สุรศักดิ์วิทยาคมได้ผ่านประสบการณ์ยาวนานถึงกว่า 30 ปี แต่เรายังคงไม่ย่อท้อจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสถาบันแห่งนี้ให้ยิ่งใหญ่ มั่นคงและเป็นที่ไว้วางใจในการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ

ให้แก่สังคม และประเทศชาติสืบไปสมกับคติพจน์โรงเรียนว่า

                                                                   " ปญญา โลกมิ ปชุโชโต "ปัญญา เป็นแสงสว่าง ในโลก"