ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
                 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม มุ่งมั่นคุณธรรม ประสานใจชุมชน ก้าวไกลเรียนดี เทคโนโลยีทันสมัยฝึกฝนสุขภาพให้แข็งแรงรักษ์การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย

พันธกิจของโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
   1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม
   2. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
   3. พัฒนาเทคโนโลยี และจัดการศิกษาด้านเทคโนโลยีให้ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ
   4. ส่งเสริมด้านกีฬา พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของบุคลากรในโรงเรียน
   5. ส่งเสริมอาชีพให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
   6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   7. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น
   8. ระดมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
             นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ใ ห้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และสามารถออก ไปประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ