เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์ / สัญลักษณ์โรงเรียน / อักษรย่อ / สีประจำโรงเรียน / ดอกไม้ /ต้นไม้ประจำโรงเรียน

คำขวัญโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

ประพฤติดี เรียนดี มีน้ำใจ ใฝ่อาชีพ

สีประจำโรงเรียน

ขาว-แดง

ais icon   

ตราประจำโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
รูปดอกบัวบาน 9 กลีบ มีเกสร 9 จุดล้อมรอบด้วย ชื่อโรงเรียนและคติพจน์

ชื่อโรงเรียนคือ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

คติพจน์คือ ปญฺญา โลกสฺมี ปชฺโชโต   แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ปรัชญาโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยา
สุรศักดิ์วิทยาคม โรงเรียนมัธยม เพื่อพัฒนาชนบท


คติพจน์
ปญฺญา โลกสฺมี ปชฺโชโต ปัญญาคือแสงสว่าง


อัตลักษณ์
นาฎศิลป์ดี ดนตรีเด่น เน้นความเป็นไทย


อักษรย่อโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยา
ส.ศ.ว.

      
ดอกไม้ประจำโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยา
ดอกบัว หมายถึง สัญลักษณ์ของ สติปัญญา ความชาญฉลาด

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นประดู่ หมายถึง ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความเป็นหนึ่งใจเดียวกัน
ซึ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ของความร่วมมือร่วมใจสืบไป